Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Voditelj dionice kontrabasa (m/ž)

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
Prijava do: 29. 04. 2024.
Lokacija rada: Rijeka

Opis posla

Obavlja sve poslove vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga. Potrebna stručna sprema: - diploma muzičke akademije - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje. Potrebno radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo. Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika. Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: - životopis - presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi - izjava o poznavanju stranog jezika Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere. Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja će se održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka 03.05.2024. godine. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije. Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20). O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Pisana zamolba: Uljarska 1, 51000 Rijeka.