Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Nastavnik njemačkog jezika (m/ž)

Srednja škola Plitvička Jezera
Prijava do: 26. 04. 2024.
Lokacija rada: Korenica

Opis posla

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), članka 19. Pravilnika o radu, te članaka 4. – 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvička jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvička jezera, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta Nastavnik njemačkog jezika (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, na određeno do povratka odsutne radnice, nepuno radno vrijeme od 5 sati nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena. Uvjeti za radno mjesto Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi, mora ispunjavati i posebne uvjete sukladno: članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 126/12., 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj: 1/96. i 80/99.), nastavnom planu i programu, odnosno kurikulumu za pojedini nastavni predmet, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i obavljanje poslova radnog mjesta. Mjesto rada: Srednja škola Plitvička jezera, Korenica, Zagrebačka 2. Propisana dokumentacija Uz vlastoručnu potpisanu prijavu, za natječaj potrebno je priložiti: - životopis - dokaz o potrebnoj stručnoj spremi kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme - dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - dokaz o stečenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju ukoliko kandidat nema stručnu spremu nastavničkih kompetencija Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Izrazi koji se koriste u nastavku Natječaja za osobe u muškom rodu, upotrjebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.). Izabrani kandidat nakon izbora dužan je sve priloge, odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, sukladno zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj: 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.). Prednost pri zapošljavanju Kandidat koji se poziva na prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 273., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze iz članaka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovi obitelji, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052 ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavaju uvjeta iz natječaja, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostavrivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052 ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Poziva se kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), da uz prijavu na natječaj dostavi dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.), dostupne na poveznici: https://zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapošljavanju-osoba-s invaliditetom Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, a zapošljava se u reguliranoj profesiji u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (nastavnik, strukovni učitelj, suradnik u nastavi, stručni suradnik u školskoj ustanovi) dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20.). Kandidati koji su svoju obrazovnu kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske, a zapošljavaju se u sustavu odgoja i obrazovanja na radnom mjestu koje nije na popisu reguliranih profesija, dužni su dostaviti dokumentaciju sukladno Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj: 69/22). Izdavanje posebnog uvjerenja i provjera vjerodostojnosti isprave Za izabranog kandidata, tražit će se od: Ministarstva pravosuđa izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12., 105/15., 32/17. i 53/22.). Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Obrada osobnih podataka i čuvanje dokumentacije Prijavom na Natječaj kandidat je suglasan da Srednja škola Plitvička jezera može prikupljati, koristiti i obrađivati njegove osobne podatke iz natječajne dokumentacije, isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 42/18). Obavijest o zaštiti osobnih podataka Srednja škola Plitvička jezera, tijekom natječaja u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te je za neprimljene kandidate zadržava u daljnjem roku od pet godina u skladu s rokovima zadržavanja dokumentarnog gradiva škole i nakon toga izlučuje, odnosno sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili na email adresu: ured@ss-plitvickajezera.skole.hr, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole putem kontakata javno objavljenih na mrežnoj stranici Škole. Postupak procjene i vrednovanja kandidata Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete, samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, provest će se postupak vrednovanja prema odredbama Pravilnika, koji je dostupan na Web stranici Škole: http://ss-plitvickajezera.skole.hr Kandidat koji nije pristupio testiranju ili intervjuu, više se ne smatra kandidatom u postupku. Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja, o odabiru kandidata, odnosno rezultatima natječaja objavit će se na Web stranici Škole: http://ss-plitvickajezera.skole.hr/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja. Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na Web stranici Škole: http://ss-plitvickajezera.skole.hr/natjecaji/ u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 18. stavku 4. Pravilnika. Postupak prijave na natječaj Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostavljanju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Srednje škole Plitvička jezera ili poštom na adresu: Srednja škola Plitvička jezera Zagrebačka 2 53230 Korenica s naznakom „Za natječaj- naziv radnog mjesta za koji se prijavljujete“. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava u Korenici i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 18. travnja 2024. godine. Osobni dolazak: Zagrebačka 2, Korenica. Pisana zamolba: Zagrebačka 2, 53230 Korenica.