Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Stručni radnik I vrste - stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž)

DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR
Prijava do: 13. 04. 2024.
Lokacija rada: Nuštar

Opis posla

Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar, KLASA:012-04/23-01/01 URBROJ: 2188/07-JT-2-23-06 od 21. listopada 2023. godine raspisuje natječaj za radno mjesto: Stručni radnik I vrste - stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) - rad na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj. Uvjeti: - završen diplomski studij iz područja društvenih djelatnosti - položen stručni ispit - nepostojanje zapreka iz članka261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22) Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu - diploma, i dokaz o položenom stručnom ispitu - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stražu (elektronički zapis) - potvrda o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. Kandidat koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94, 58/93, 76,94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni su uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe Nuštar da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni putem web stranice Doma Nuštar (https://dom-nustar.hr). Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: "Natječaj za radno mjesto stručni radnik I vrste - Radni instruktor u savladavanju vještina svakodnevnog življenja / stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 - ne otvaraj “ isključivo poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1 a, 32 221 Nuštar. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Doma za odrasle osobe Nuštar (https://dom-nustar.hr).